Algemene voorwaarden

 

1.     Algemeen

1.1   Algemene voorwaarden van toepassing zijnde op:
 Training, coaching en advies van particulieren of (professionals werkzaam in) organisaties

1.2   Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Cura MensSana B.V., hierna te noemen “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3   De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de  daartoe bestemde offerte of het daartoe bestemde contract.

1.4   Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

2.     Betalingsvoorwaarden

2.1. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan, tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2.2.  Opdrachtnemer brengt de door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur.

2.3. Alle door Opdrachtnemer gefactureerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na de factuurdatum, tenzij er sprake is van contante betaling. De Opdrachtgever kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.

2.4. Indien door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer machtiging is verleend tot bank- of giro incasso dan wel aan Opdrachtnemer een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de zevende dag na de factuurdatum gebruik gemaakt.  

2.5. Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan over het openstaande bedrag aan Opdrachtnemer de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

2.6. Opdrachtnemer is in het hiervoor over 2.4. genoemde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de Opdrachtgever.

 

3.     Annulering of verplaatsing

3.1. Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht tot en met een week van tevoren te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen

(vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

3.2. Opdrachtgever voor een training heeft het recht deze schriftelijk en kostenloos te annuleren of verplaatsen tot en met één week van tevoren. Bij overschrijding van deze termijn wordt 50% van factuurbedrag in rekening gebracht.

3.3. Opdrachtgever voor een coaching- of adviesgesprek heeft het recht schriftelijk te annuleren tot en met 24 uur van tevoren. Bij overschrijding van deze termijn wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht.

3.4. Bij open inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen.

 

4.     Auteursrecht

4.1. Modellen, methodieken en instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. 

4.2. Het auteursrecht op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, waaronder maar niet beperkt tot voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere bescheiden en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.3. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

5.     Vertrouwelijkheid 

5.1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.

5.2. Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd. 

 

6.     Aansprakelijkheid

6.1. Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die

buiten de invloed van Opdrachtnemer vallen, als dat het een gevolg is van de activiteiten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.

 

7.     Klachtenregeling

7.1. Bij eventuele klachten verwijzen wij hierbij naar onze klachtenregeling op onze website.

 

8.     CRKBO-erkenning

8.1. Cura MensSana is gecertificeerd en daarmee erkend als opleidingsinstituut voor kort beroepsonderwijs (CRKBO-registratie).